1920

Regulamin basenu

Regulamin basenu

 1. Pływalnia kryta jest obiektem Hotelu**** Dom Zdrojowy Resort & SPA
 2. Z pływalni mogą korzystać:
  A) goście hotelowi,
  B) grupy zorganizowane,
 3. Czas korzystania przez grupy należy uzgodnić z recepcją „Domu Zdrojowego”.
 4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie basenu i korzystać z atrakcji wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren basenu.
 6. Osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, stanowiące zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na teren basenu.
 7. Zajęcia w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z
  pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
 8. Na basenie obowiązuje noszenie strojów i obuwia kąpielowego.
 9. Osoby odpowiedzialne za grupy mają obowiązek zapoznania i podpisania zobowiązania opiekunów grup.
 10. Na teren basenu wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
 11. Osoby nie umiejące pływać winny zachować szczególną ostrożność w bezpośrednim sąsiedztwie basenu dla pływających.
 12. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  A) biegać po chodnikach otaczających niecki wodne,
  B) palić papierosów,
  C) pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym niecki wodne,
  D) wskakiwać do wody,
  E)wnosić przedmioty zagrażające bezpieczeństwu korzystających z atrakcji basenu,
  F) wchodzić w obuwiu codziennego użytku,
  G) wprowadzać psów lub innych zwierząt,
  H) wrzucać lub wpychać do wody inne osoby,
  I) uprawiać gier zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników basenu,
  J) pływania i korzystania z innych atrakcji w innych okularach niż pływackie,
 13. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych przebywających na terenie basenu odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
 14. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z atrakcji odpowiedzialny jest ratownik.
 15. Kierownictwo Hotelu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 16. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie obiektu, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy lub do depozytu, Kierownictwo „Domu Zdrojowego” nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Osoby naruszające przepisy zawarte w powyższym regulaminie będą usuwane z terenu basenu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Ratownicy pełniący dyżur na basenie „Domu Zdrojowego” sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem powyższego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 20. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na terenie basenu obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Za zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu Dyrekcja Hotelu oraz obsługa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 22. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu Dyrekcja Hotelu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 23. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Hotelu.
 24. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji hotelu.

Dyrektor  Hotelu****Dom Zdrojowy